PL Informacja o zasadach zwrotu podatku dla podróżnych dokonujących zakupu w naszych salonach.

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu podatku VAT osobiście.
2. Zapłacony podatek podróżny można odebrać:
a) gotówką w PLN, dokonując odbioru osobiście w naszym salonie:

w Tarnowie,
ul. Czerwona 59,

b) kartą płatniczą w salonie w którym dokonano zapłaty, poprzez uznanie karty, którą został opłacony zakup,
c) przelewem bankowym w PLN na rachunek bankowy podróżnego.
3. Podróżny zobowiązany jest wywieźć nabyty towar poza granice UE nie później, niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar został nabyty.
4. Towar musi zostać wywieziony w stanie nienaruszonym w osobistym bagażu podróżnego.
5. Sprzedawca ma obowiązek udokumentowania transakcji dostawy towarów w ramach TAX FREE, wystawiając imienny dokument ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH, a podróżny ma obowiązek zwrotu tego dokumentu, na którym Urząd Celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów poza granice UE.
6. Podróżny może żądać zwrotu podatku VAT przy zakupie o minimalnej wartości 200 zł brutto.
7. Potwierdzony przez Urząd Celny dokument uprawniający do zwrotu podatku należy przedłożyć sprzedawcy w terminie do 10 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów.

EN Information about the principles of tax refund for travellers, purchasing in our shops.

1. The seller refunds VAT personally.
2. The traveller can collect the paid tax:
a) in cash denominated in zlotys (PLN), personally in our shops:

Tarnow,
Czerwona 59,

b) personally by payment card, once the card by which the purchase was made in the shop, has been acknowledged,
c) by bank transfer denominated in zlotys to the traveller’s bank account.
3. The traveller is obliged to export the product outside the EU not later than on the last day of the third month following the month in which this product was purchased.
4. The product must be exported in the intact condition in the personal baggage of the traveller.
5. The seller has a duty to document the transaction of the delivery of products under the TAX FREE procedure using a personal document called VAT Return for Passengers, and the passenger has an obligation to return this document by means of which the customs office confirms the export of products outside EU with the stamp bearing the relevant number.
6. PLN 200 gross is the minimum amount of the total value of the delivery of products for which the passenger can demand VAT refund.
7. The traveller must submit to the seller the document entitling to the tax refund, certified by the customs office, within 10 months from the end of the month in which the product was delivered.

DE Hinweise zur Steuererstattung für Reisende, die in unseren Geschäften einkaufen.

1. Der Verkäufer nimmt die Umsatzsteuererstattung persönlich vor.
2. Der Reisende kann die entrichtete Umsatzsteuer folgendermaßen zurückgewinnen:
a) persönlich in bar in unseren Geschäften:

in Tarnow,
Czerwona 59,

b) durch Kartengeschäft mithilfe der Kreditkarte, mit der der Einkauf finanziert wurde, dies kann nur in dem Geschäft erfolgen, in dem die. Ware erworben wurde,
c) durch Banküberweisung in PLN auf die Rechnung des Reisenden.
3. Der Reisende ist verpflichtet, die eingekauften Waren außerhalb der EU zu liefern. Dies darf nicht später als am letzten Tag des drittnächsten Monats, nach dem Monat, in dem die Ware erworben wurde, erfolgen.
4. Die Ware ist im unverletzten Zustand im persönlichen Koffer des Reisenden auszuführen.
5. Der Verkäufer ist verpflichtet, das Geschäf der Warenlieferung innerhalb der TAXFREE Transaktion durch ein namentliches Dokument UMSATZSTEUERERSTATTUNG FÜR REISENDE nachzuweisen und der Reisende ist verpflichtet, dieses Dokument, das mit dem Datumstempel des Zollamtes versehen ist, und die Ausfuhr außerhalb von EU bestätigt, zurückzugeben.
6. Der Mindestwert der Warenlieferung, bei der der Reisende die Umsatzsteuererstattung verlangen darf, beträgt 200 PLN brutto.
7. Das durch Zollamt bestätigte Dokument, das zur Steuererstattung berechtigt, ist innerhalb von 10 Monaten ab Ende des Monats, in dem die Lieferung erfolgt ist, dem Verkäufer vorzulegen.

RU Информация о возврате налога для заграничных туристов, покупающих товары в наших магазинах.

1. Возврат НДС осуществляет продавец.
2. Заграничный покупатель может получить возврат заплаченного налога:
a) лично в наших магазинах, наличными в польских злотых:

Tarnow,
Czerwona 59

б) на карточку, в салоне, в котором произведена покупка, при условии подтверждения карточки, которой заплачено за товар в магазине;
в) банковским переводом в польских злотых на счет покупателя
3. Заграничный покупатель обязан вывезти товар за пределы ЕС не позднее последнего дня третьего месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена покупка.
4. Товар должен быть вывезен в нетронутом состоянии в личном багаже заграничного покупателя.
5. Продавец обязан выставить документ на фамилию заграничного покупателя, подтверждающий факт поставки товаров по процедуре возврата TAX FREE. Заграничный покупатель обязан вернуть этот документ, получив на таможне штемпель с нумератором, подтверждающим вывоз товаров за пределы ЕС.
6. Минимальная стоимость поставки товаров, при которой заграничный покупатель имеет право возврата НДС - 200 польских злотых (брутто).
7. Удостоверенный таможней документ, дающий право возврата НДС, следует предъявить продавцу в срок 10 месяцев, считая от последнего дня месяца, в котором осуществлено поставку товаров.